Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ 5 ด้าน ได้แก่
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

1.  การก่อสร้างถนน    และปรับปรุงรักษาถนน   รางระบายน้ำ สะพาน  อาคาร      
2.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
4.  การวางผังเมือง                                                            

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1.การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.การบำบัดฟื้นฟู  การเฝ้าระวัง และการป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา และ 
  ผู้ด้อยโอกาส
2.การจัดการศึกษา
3.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2.การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
3.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร
แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาบุคลากร
2.การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  


 
Responsive image