Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
- ประกาศ อบต.วังซ้าย 
กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
- ประกาศ อบต.วังซ้าย เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564-2566)

- คำสั่งมอบงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ที่ 50/2561)
- คำสั่งแบ่งานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน อบต.วังซ้าย (ที่ 588/2563)
- คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน (ที่ 506/2563)
- คำสั่งแบ่งานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน อบต.วังซ้าย (ที่ 181/2564)
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2564-2566

เอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM)
1.
เอกสารเผยแพร่ความรู้    ไฟล์แนบ
2.
เอกสารสวัสิดการ    ไฟล์แนบ
3.
บทความที่น่าสนใจ    ไฟล์แนบ
4.
องค์ความรู้ พัสดุฉบับใหม่ล่าสุด    ไฟล์แนบ
5.
องค์ความรู้ ประกันสังคมน่ารู้    ไฟล์แนบ
6.
องค์ความรู้ ตอบคำถามภาษีง่าย ๆ     ไฟล์แนบ
7.
องค์ความรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง    ไฟล์แนบ
8.
องค์ความรู้ ลาให้ถูกต้อง    ไฟล์แนบ
9.
องค์ความรู้ เดินทางให้ถูกต้องตามหน้าที่    ไฟล์แนบ
10.
คู่มือวินัย    ไฟล์แนบ
11.
องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ไฟล์แนบ
12.
องค์ความรู้ คำย่อภาษาอังกฤษที่คน อปท.ต้องรู้    ไฟล์แนบ
13.
คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    ไฟล์แนบ
14.
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ    ไฟล์แนบ
15.
คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช. 2559    ไฟล์แนบ
16.
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตามความผิดละเมิดของเจ้าหน้า ที่ พ.ศ. 2539    ไฟล์แนบ
17.
ึคู่มือบำเหน็จบำนาญ    ไฟล์แนบ
18.
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    ไฟล์แนบ
19.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ    ไฟล์แนบ
20.
คู่มือวินัย    ไฟล์แนบ
21.
ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์    ไฟล์แนบ
22.
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     ไฟล์แนบ
23.
องค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ    ไฟล์แนบ
24.
องค์ความรู้ เรื่องกัญชง กัญชา    ไฟล์แนบ
25.
องค์ความรู้ การขับขี่รถให้ปลอดภัย    ไฟล์แนบ
26.
องค์ความรู้ การป้องกันการทุจริตการรับของขวัญ    ไฟล์แนบ
27.
องค์ความรู้ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด    ไฟล์แนบ
28.
องค์ความรู้ หลักธรรมาภิบาล    ไฟล์แนบ
29.
คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    ไฟล์แนบ
30.
คู่มือระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าเช่างบ้าน    ไฟล์แนบ
31.
คู่มือ พรบ.ภาษีที่ดิน    ไฟล์แนบ
32.
องค์ความรู้ ภาษาอังกฤษ    ไฟล์แนบ
33.
องค์ความรู้ เรื่อง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    ไฟล์แนบ
34.
องค์ความรู้ พรบ.งานบริหารงานบุคคล    ไฟล์แนบ
35.
องค์ความรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    ไฟล์แนบ
36.
องค์ความรู้ หลักการจัดซื้อจัดจ้าง    ไฟล์แนบ
37.
องค์ความรู้ การตรวจสอบพัสดุประจำปี    ไฟล์แนบ

Responsive image