Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  มี  4  เส้นทางคมนาคมทางบก ดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 สายวังเหนือ-พะเยา เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 54  กม.
ถนน รพช.  หมายเลข 4061 บ้านผาแดง - ทุ่งเป้า เป็นถนนลาดยาง รวมระยะทาง 10.77  กม.
ถนนบ้านหัวทุ่ง - บ้านแม่สุขใน เป็นถนนลาดยาง  รวมระยะทาง 4.5 กม.

การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                  -    แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                      -    แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ                          10   แห่ง

การใช้ไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ทุกบ้านทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย  9 แห่ง
แม่น้ำ    1 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝานกั้นน้ำ               80  แห่ง
บ่อน้ำตื้น                192 แห่ง
สระเก็บน้ำสาธารณะ   7  แห่ง
ประปาหมู่บ้าน          11  แห่ง 
Responsive image