Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
Responsive image
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  นายสอาด  ตามวงค์  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย จัดประชุมและจัดกิจกรรมเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.วังซ้าย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลวังซ้าย จำนวน 50 คน ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยนายสะอาด  ตามวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ,  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy), แจ้งกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 ขยายกรอบปี พ.ศ. 2565  ,แจ้งมาตรการเพื่อจัดการร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติชอบ และประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.วังซ้าย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลวังซ้าย ได้ทราบและถือปฏิบัติ  และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  ร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ZERO  TOLERANCE “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
       
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565